Các bước thiết kế dự án

  • Gặp khách hàng tìm hiểu nhu cầu
  • Lên phương án & trình bày thiết kế
  • Báo giá, kí HD thi công
  • Thi công và lắp đặt
  • Nghiệm thu bàn giao