Căn hộ Terra Royal

Địa chỉ: Căn hộ Terra Royal s ố 278 Nam K ỳ Kh ởi Ngh ĩa, ph ư ờng 8 qu ận 3.

Hạng mục: Căn hộ

Đơn vị: AB Concept – Hotline: 0932.069.799

Thiết k ế t ối gi ản c ác v ật d ụng nh ưng kh ông h ề l àm đ ơn gi ản ho á, gia ch ủ y êu c ầu gi ữ hi ện tr ạng ti ết ki ệm chi ph í ph ù h ợp v ới xu hu ướng th ông minh v à hi ện đ ại.